www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej. 2021/11/24 15:54 

  

  


news_4247_skmbt22321112310380.pdf
Dzień otwartynotariatu.  

  

MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych. 2021/11/18 08:51 

linki do zalogowania się na studia w wersji stacjonarnej oraz online:

Opcja stacjonarna: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-zaawansowane-mba/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych.html

Opcja online: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-studiow-on-line-premium/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych-online.html

 

 

Przy zapisie do dnia 26 listopada obowiązuje bonifikata 3000 zł oraz 4 500 zł dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.


news_4242_kartambazdrowiepielegniarki.pdf
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych 2021/11/06 05:09 

Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.

list Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia wystosowany do Pana Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.  

  


news_4227_list-do-kaczynskie-cz-1.jpg
news_4227_list-do-kaczynskiego-cz2.jpg
Treść Pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów zawierającego Porozumienie proponowane przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. 2021/10/16 06:58 

Treść Pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów zawierającego Porozumienie proponowane przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia.

  


news_4222_pismodopremiera.pdf
news_4222_zalaczniki.pdf
Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia 12 października 2021 r. 2021/10/13 15:35 

  

  


news_4218_komunikat-12-pazdziernik.docx
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne,

Koleżanki i Koledzy!

 

Protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych trwa już 3. tydzień.


W dniu 6 listopada dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne z OIPiP w Częstochowie.

 Zgłoszenia na Dyżur w Białym Miasteczku przyjmuje Sekretariat Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, e-mail sekretariat@oipip.czest.pl 

Zapraszamy!

Więcej informacji w izbie.

6 października Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia
Bezpłatna pomoc psychologiczna.  

Więcej informacji w dołaczonym pliku.


news_4049_pomoc-psychologiczna.pdf
Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku.  

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku.

Pielęgniarki POZ i położne POZ nadal nie ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych – pismo NIPiP w tej sprawie.  

NIPiP-NRPiP-DM.0025.27.2021.MK                                  Warszawa, dnia 4 marca 2021 r.

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie, pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, w którym w pkt 6 wskazano, iż Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie nie później niż od dnia 1 stycznia 2019 r. tzw. porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, po zasięgnięciu opinii OZZPiP i NIPiP, a także w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1255), zwracam się z prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do realizacji ww. porozumienia.

Do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, kierują zapytania pielęgniarki POZ i położne POZ, a także kierownicy podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, kiedy faktycznie zostaną wdrożone przedmiotowe porady.

Wielokrotnie podkreślano, iż z chwilą wydania przez Prezesa NFZ zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, w zakresie porad pielęgniarki POZ i porady położnej POZ, będzie możliwość samodzielnego realizowania przez pielęgniarki oraz położne dodatkowych świadczeń na rzecz pacjentów, w tym przewlekle chorych. Przede wszystkim dotyczyć to będzie doboru sposobu leczenia ran, ordynowania leków, wystawiania recept, ordynowania wyrobów medycznych, wystawiania skierowań na wykonanie badań diagnostycznych.

Bardzo istotna w tych poradach jest także profilaktyka chorób i promocja zdrowia w ramach świadczeń zapobiegawczych udzielanych przez pielęgniarkę, obejmująca przekazanie informacji zgodnie z celami terapeutycznymi, w tym edukację dotyczącą przyjmowania leków i suplementów diety. Powyższa porada ma przede wszystkim na celu przygotowanie świadczeniobiorcy do samokontroli i samoopieki. Niemniej istotna w zakresie edukacji zdrowotnej jest porada położnych dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i ginekologii onkologicznej.

Należy pamiętać, iż w dobie pandemii zmienione zostały warunki realizacji świadczeń zdrowotnych, nastąpiło znaczne zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentów przewlekle chorych, także w podstawowej opiece zdrowotnej.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią i doprowadzą do realizacji przedmiotowych porad przez pielęgniarkę POZ i położną POZ.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP

Zofia Małas

  


news_4035_skmbt22321030813501.pdf
Stanowisko nr 49 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.  

Stanowisko nr 49 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

  


news_4027_stanowisko49.pdf
Pismo Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia 2021/03/01 16:41 

Pismo Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Pana Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia dotyczące wstrzymania lub przesuwania terminów szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego w tzw. grupie 0.

  


news_4022_pismoprezesanrpip.pdf
Wspólny list samorządów zawodowych skierowany do Prezydenta RP. 2021/02/24 19:26 

  

Stanowisko Zespołu Konsultantóww dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 19.01.2021r.  

Stanowisko Zespołu Konsultantóww dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 19.01.2021r, dotyczące obsady pielęgniarskiej podczas opieki nad pacjentem dorosłym i dzieckiem,gwarantującejbezpieczeństwopacjentompoddanym pozaustrojowemuutlenowaniu krwi (ECMO, ang. extracorporeal membrane oxygenation)w oddziałach anestezjologii intensywnej terapii

  


news_4009_stanowisko-zespolu-konsultantow.pdf
Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie ustawyz 20 listopada 2020 roku.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące zapytań od pielęgniarek, położnych będących cudzoziemcami w sprawie warunków uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie ww. ustawy (w szczególności zapytania dotyczące warunków uzyskania zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej) mogą uzyskać wysyłając zapytanie na adres email:
dep-rkm@mz.gov.pl

  

Po raz siódmy wybrano najlepsze położne w kraju  

Agnieszka Małolepszy z Łodzi została laureatką 7. edycji ogólnopolskiego konkursu „Położna na medal”. Na co dzień pracuje na bloku porodowym w łódzkim Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im M. Madurowicza, zagłosowało na nią aż 1403 pacjentki, przyszłe mamy oraz ich rodziny. Drugie miejsce zajęła Joanna Kucharska z Krosna, a trzecie Katarzyna Janik z Opola. Konkurs, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Akademia Malucha Alantan (AMA), jest częścią kampanii społeczno-edukacyjnej mówiącej o roli położnych i standardach opieki okołoporodowej.

Wyjaśnienia w sprawie polecenia Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ dotyczącego dodatkowego świadczenia pieniężnego za pracę przy COVID-19  

Wyjaśnienia w sprawie polecenia Ministra Zdrowia dla

Prezesa NFZ dotyczącego dodatkowego świadczenia pieniężnego za pracę przy

COVID-19

  


news_3995_pkt-1.pdf
news_3995_pkt-1.2.pdf

 

Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Liczba odwiedzin: 11345083

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się