www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 
Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

27-09-2016 r. Informacja z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  

W załączeniu przedstawiamy Państwu informację prasową z sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM” zorganizowanej w ramach XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich, otrzymaną od Pani Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Informacja prasowa NIPiP
09-09-2016 r. Informacje z Działu obsługi prawnej NIPiP 2016/09/09 17:23 

W załączonych plikach przedstawiamy Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 29-07-2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
Stanowisko Prezydium NRPiP
07-09-2016 r. Zmiany w Regulaminie dofinansowania kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 2016/09/07 14:49 

Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie.

 

Tekst jednolity Regulaminu w załączonym pliku:


Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego
16-08-2016 r. Tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 2016/08/24 19:49 

Dnia 16 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Poz.  1251 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Treść obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym w/w ustawy dostępna jest na naszej stronie w zakładce „PRAWO / Ustawy” oraz w załączonym poniżej pliku pdf.


Dz.U. 2016 poz. 1251
08-08-2016 r. Informacje w/s nadawania osobom uprawnionym do wystawiania recept unikalnych numerów identyfikujących recepty  

W załączonym pliku przedstawiamy Państwu pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące trybu i sposobu postepowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty skierowane do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wraz z ''Komunikatem dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ''.


Pismo z NFZ wraz z Komunikatem
27-07-2016 r. Opinia w sprawie akcji charytatywnej ''ośmiorniczki dla wcześniaków''  

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi akcji charytatywnej „ośmiorniczki dla wcześniaków” oraz na podstawie art. 10 ust.1 pkt.6, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U.2009 Nr 52, poz.419) w załączeniu przedstawione jest stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dr n. med. Mirosławy Malara.


Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego
26-07-2016 r. Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy 2016/08/08 11:27 

Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy medycznej opłacanej ze środków publicznych. 

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia:

www.mz.gov.pl

Stanowisko NIPiP z dnia 19 lipca 2016 r. 2016/08/02 13:24 

Stanowisko NIPiP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych /technikach:

STANOWISKO NIPiP

13-07-2016 r. List Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek  

Szanowni Państwo,

Na prośbę Pani Wiceprezes Marioli Łodzińskiej przesyłam do wiadomości wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów oraz dyrektorów domów pomocy społecznej o wspieranie bezrobotnych pielęgniarek,

 

z poważaniem

Jolanta Kubajka-Piotrowska

Dział merytoryczny w biurze NIPiP


Pismo przewodnie
Lista Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Notatka ze spotkania w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2016/07/01 11:20 

Z inicjatywy Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcina Węgrzyniaka w dniu 23 czerwca br. odbyło się spotkanie Prezesów Naczelnych Rad medycznych samorządów zawodowych poświęcone najważniejszym wyzwaniom prowadzonej informatyzacji służby zdrowia. Na zaproszenie Dyrektora CSIOZ odpowiedzieli dr n. med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mgr farm. Elżbieta Piotrowska- Rutkowska, Prezes Naczelne Rady Aptekarskiej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pani Zofia Małas. W trakcie przyjaznej i rzeczowej rozmowy poruszono kwestie najważniejszych wyzwań związanych z coraz szerszym stosowaniem informatyki w pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów, szczególnie w kontekście właściwego przygotowania się profesjonalistów medycznych do technologicznych wyzwań. W przededniu obowiązywania elektronicznej dokumentacji medycznej za szczególnie ważną uznano pomoc w zapobieżeniu wykluczeniu technologicznemu osób mniej obeznanych z aktualnymi i nadchodzącymi rozwiązaniami technicznymi.

Za szczególnie ważne dla środowiska medycznego Państwo Prezesi uznali wydanie członkom samorządów nowoczesnej karty Prawa Wykonywania Zawodu. Prezes Maciej Hamankiewicz zadeklarował pomoc samorządu lekarzy i lekarzy dentystów i podzielenie się dotychczasowym dorobkiem prac nad tym rozwiązaniem. Jednogłośnie stwierdzono, że karta Prawa Wykonywania Zawodu dla blisko pół miliona lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów to szansa na ogromne ułatwienia w ich pracy zawodowej, przy szeregu innych korzyści, w tym możliwości zmniejszenia publicznych wydatków.

Dyrektor Węgrzyniak wyraził nadzieję, że również w przyszłości spotkania z udziałem Państwa Prezesów będą tak mobilizujące dla zadań realizowanych przez Centrum.

 

Podano za: http://www.nipip.pl

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2018 ROK


UWAGA!

W 2018 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 35 zł 55 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4739 zł 51 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku (jak i w porzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 621860

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się