www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawierania umów z pielęgniarkami na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania  

Pobierz:


Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawierania umów z pielęgniarkami na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania
List otwarty Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych  

W dniu 6 lipca bieżącego roku Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała list otwarty w sprawie sytuacji mieszkańców domów pomocy społecznej, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnego życia.


news_133_listotwartynipip.pdf
Powołanie Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w ZOZ.  

Powołano Zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Na członka zespołu została powołana Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Elżbieta Garwacka-Czachor.


Informacja
Zmiana punktacji naukowej dla czasopisma Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pt.:” Problemy Pielęgniarstwa”  

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 21 lipca 2009 roku podwyższył punktacjię naukową dla czasopisma Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pt.:” Problemy Pielęgniarstwa”. Aktualna punktacja to 4 pkt. MNiSzW.


Informacja
Odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

W związku z pismami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany ustawodawstwa w kierunku umożliwienia pielęgniarkom przechodzenia na emeryturę po ukończeniu wieku 55 lat i przepracowaniu 35 lat oraz o zaliczenie określonych prac wykonywanych przez pielęgniarki do wykazu prac o szczególnym charakterze, przesyłam w załączniku odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w przedmiotowej kwestii.


Z wyrazami szacunku

(-) Elżbieta Buczkowska

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Załącznik - odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu pielęgniarek i położnych. 2012/06/20 11:47 

W dniu 18 maja 2009 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu pielęgniarek i położnych.


Notatka
Prace nad opracowaniem rozwiązań systemowych, określających zasady wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych  

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, w tym ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, która uwzględnia jedynie w części postulaty środowiska pielęgniarek i położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się o rozpoczęcie prac nad opracowaniem rozwiązań systemowych, określających zasady wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz o włączenie przedstawicieli NRPiP do prac w przedmiotowej kwestii. Rozwiązania systemowe powinny zawierać regulacje prawne zapewniające systematyczny wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w określonych ramach czasowych.

Informacja o działaniach podjętych przez NRPiP w sprawie wprowadzenia zmian do pakietu projektów ustaw w ochronie zdrowia  

W dniach 15 i 16 października 2008 r. w posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP uczestniczyli Pani Elżbieta Garwacka-Czachor - Wiceprezes NRPiP oraz Pan Tomasz Niewiadomski – Sekretarz NRPiP (spotkania trwały nawet do późnych godzin nocnych - 2-giej w nocy). Na posiedzeniu rozpatrywano poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektów ustaw:

 • o zakładach opieki zdrowotnej,
 • o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjentów oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej,
 • o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia,
 • o akredytacji w ochronie zdrowia,
 • Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.

 W dniu 20 października 2008 r. odbyło się spotkanie z panem Michałem Bonim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którym uczestniczyli: Pani Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP, Pani Elżbieta Garwacka-Czachor - Wiceprezes NRPiP, Pani Hanna Gutowska – Skarbnik NRPiP.

W dniach 23 i 24 października 2008 r. w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP uczestniczyli Pani Elżbieta Buczkowska – Prezes NRPiP, Elżbieta Garwacka-Czachor - Wiceprezes NRPiP oraz Pan Tomasz Niewiadomski – Sekretarz NRPiP (spotkania trwały do późnych godzin wieczornych). Na posiedzeniach rozpatrywano ustawy:

W dniu 20 października 2008 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Sekretarzem Stanu Michałem Boni.  

W spotkaniu z Panem Ministrem uczestniczyli:

 • Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 • Elżbieta Garwacka-Czachor – Wiceprezes NRPiP,
 • Hanna Gutowska – Skarbnik NRPiP.

Podczas spotkania omówiono kwestie wynikające z sytuacji bieżącej, jak i wcześniejszych zobowiązań Strony Rządowej:

 1. Powołanie Zespołu ds. opracowania racjonalnych rozwiązań w zakresie organizacji i finansowania opieki pielęgniarskiej realizowanej w domach pomocy społecznej.
 2. Oszacowanie przez Stronę Rządową, przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, potrzeb kadrowych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w systemie opieki zdrowotnej oraz opracowanie długofalowego planu zapewniającego odpowiedni poziom zabezpieczenia zapotrzebowania na wyżej wymienioną opiekę.
 3. Przesłanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odpowiedzi na wnioski przedstawione przez Zespół ds. pracowniczych i płacowych „Białego szczytu”, przedstawione w dniu 13 lutego 2008 roku.
 4. Poruszono kwestię projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia, w tym m.in. braku kierowniczych stanowisk pielęgniarskich w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.

Pismo NRPiP kierowane do Pana Ministra z przedstawionymi wnioskami do omówienia na ww. spotkaniu
 • Podstrona 6 z 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Liczba odwiedzin: 970

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się