www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dziękuje za wsparcie dla pielęgniarek i położnych
Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Informacja w sprawie wykonywania badań diagnostycznych przez pielęgniarki i położne.  

Pisma w sprawie wykonywania badań diagnostycznych przez pielęgniarki i położne.


news_180_pismo1diagnostyka.doc
news_180_pismo2diagnostyka.jpg.doc
Oświadczenie  

Oświadczenie prezesów samorządów zawodowych w sprawie Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą


Oświadczenie prezesów samorządów zawodowych w sprawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą
Postulaty OIPiP  

Odpowiedź na Postulaty OIPiP w Częstochowie


Pobierz załącznik
Opinia konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego  

Stanowisko z dnia 03 czerwca 2011r. konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią:
ostrego zespołu wiencowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezposrednio do szpitala, w którym znajduje sie jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych niezbednych dla ratownictwa medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego poza rejon operacyjny dysponenta jednostki.

 

Pobierz:


Komunikat
Notatka ze spotkania Ministrem Zdrowia Ewą Kopacz w dniu 24 marca 2011 r.  

W dniu 24 marca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie Minister Zdrowia Ewy Kopacz z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Ze strony NRPiP w spotkaniu udział wzięli:   Elżbieta Buczkowska Prezes NRPiP, Tomasz Niewiadomski Sekretarz NRPiP,  Hanna Gutowska Skarbnik NRPiP.

W czasie spotkania omówiono treść pisma z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie podjęcia mediacji w organizacjach pielęgniarek i położnych w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych  i  aktualnych problemów polskiego pielęgniarstwa, w tym wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o działalności leczniczej i związaną z tym akcją protestacyjną OZZPiP przeciw umowom cywilnoprawnym pielęgniarek i położnych w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele NRPiP przedstawili Pani Minister Stanowisko V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie formy zatrudniania pielęgniarek w lecznictwie stacjonarnym.

Pani Minister Ewa Kopacz udzieliła przedstawicielom NRPiP informacji nt. rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, będących odpowiedzią na postulaty złożone przez protestujące pielęgniarki. 

Zdaniem przedstawicieli NRPiP forma przedstawienia rozwiązań jest zbyt ogólnikowa i bez przedstawienia projektów konkretnych zapisów do ww. ustawy  jest niemożliwa do oceny  w zakresie wdrożenia ich w życie.

W odpowiedzi na sugestię zawartą w ww. piśmie, dotyczącą zorganizowania przez samorząd zawodowy debaty z udziałem przedstawicieli pielęgniarek i położnych zrzeszonych w pielęgniarskich stowarzyszeniach naukowych i związkach zawodowych, w celu ustalenia priorytetowych działań, których efektem byłoby rozwiązanie problemów naszego środowiska, przedstawiciele NRPiP oświadczyli, iż podejmą się - zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem integracji środowiska - zorganizowania takiego spotkania w celu wypracowania rekomendacji dla Minister Zdrowia przez wszystkie organizacji skupiające pielęgniarki  i położne oraz przedłożenie ich przez samorząd zawodowy.

Jednym z omawianych zagadnień była konieczność przyspieszenia prac zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do spraw ustalenia norm zatrudnienia i wprowadzenia efektów jego pracy w życie, tak aby obowiązywały one we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, których działalność w jakikolwiek sposób finansowana byłaby ze środków publicznych.

 

 

                                                                                  Prezes NRPiP

 

                                                                           (-) Elzbieta Buczkowska

Zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010  

Załącznik do informacji prasowej Polskiej Rady Resuscytacji z dnia 18 października 2010 r.


Najważniejsze zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010 w stosunku do Wytycznych 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji
Stanowisko Nr 51  

Stanowisko Nr 51 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2010 r. w sprawie odrzucenia niekorzystnych dla samorządu pielęgniarek i położnych zmian w projekcie ustawy o działalności leczniczej


Stanowisko Nr 51
'Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce'  

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych umieściła dokument przedstawiający ''Wstępną ocenę zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce', który ukazuje nam niedobór pielęgniarek i położnych jaki nastąpi w najbliższych latach.


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych umieściła dokument przedstawiający ""Wstępną ocenę zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce", który ukazuje nam niedobór pielęgniarek i położnych jaki nastąpi w najbliższych latach.
Pismo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

Pismo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie warunków zawierania kontraktów na pielęgniarską opiekę długoterminową świadczoną w domach pomocy społecznej


news_150_senat-komisja-rodziny-i-polityki-spolecznej.pdf
Pismo NRPiP  

Pismo NRPiP wraz załącznikiem z dnia 22 stycznia 2010 roku (znak: NIPiP/NRPiP/DM/0059/13/2010), przesłane do Pana Jacka Paszkiewicza – Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2009/DSOZ z dnia 30 grudnia 2009 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz zmiany treści Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Załączniki do ww. pisma: projekt zmiany załącznika nr 5 oraz załącznik kwalifiakcja pielegniarska

Powyższe pismo zostało przesłane do Ministra Zdrowia.


Pismo NRPiP
projekt zmiany załącznika nr 5
załącznik kwalifiakcja pielegniarska

Liczba odwiedzin: 11025

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się