www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Aktualności
Wynagrodzenie medyków po 1 lipca 2021 roku. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 2021/07/27 04:15 

1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące wynagradzania pracowników medycznych. Przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań na temat wynagrodzeń medyków po zmianie przepisów. Zapoznaj się z odpowiedziami.

Uchwała Nr 1872/VII/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r. 2021/01/08 13:05 

Uchwała Nr 1872/VII/2021
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 stycznia 2021 r.


w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r. oraz zmieniona uchwałą nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018r. oraz zmieniona uchwałą nr 1616/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. oraz zmieniona uchwałą Nr 1679/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2019 r.

  


news_3969_uchwala-nr-1872.docx
news_3969_uchwala-prezydium-nrpip-.pdf
Informacje dla świadczeniodawców dotyczące realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 2020/12/22 05:37 

Realizacja ustaleń Konwentu Przewodniczących OIPiP.

  


news_3960_informacja-owu.doc
news_3960_rozporzadzenie-mz-z-dnia-17-grudnia-2020r.doc
Zaktualizowany wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych. 2020/04/03 12:15 

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną i Państwa prośby w załączeniu przekazujemy zaktualizowany wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

 

We wniosku zaktualizowano jedynie podstawy prawne (w związku z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 547) a w pozostałym zakresie wniosek pozostaje bez zmian.

 

Sugerujemy, aby w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną świadczeniodawcy występowali do Państwa z wnioskami drogą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

(-) Zofia Małas

 

Prezes NRPiP

  


news_3760_podwyzki-2020.pdf
news_3760_wniosek-.docx
Komunikat NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. 2020/02/05 18:43 

W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, oraz otrzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

  • kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,
  • kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

 

Więcej ...

  


news_3532_wynagrodzenie-pielegniarek-i-poloznych-2020.doc
news_3532_komunikcnfzwynagrodzpielegpolozne.pdf
Uchwała nr 1679/VIIP/2019 Prezydium NRPiP z dnia 15.10.2019 zawierającą nowy wzór opiniowania podwyżek. 2019/10/16 11:41 

Uchwała nr 1679/VIIP/2019 Prezydium NRPiP z dnia 15.10.2019 zawierającą nowy wzór opiniowania podwyżek.

Zmieniona została podstawa prawna a mianowicie dodane zostało rozporządzenie MZ z dnia 27.08.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1628) oraz punkt 3: „Opiniowany wniosek dotyczy okresu: od……………….do………………..”

  


news_3228_uchwala-1679.docx
news_3228_uchwala-nr-1679.pdf
Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej 2019/07/18 03:15 

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie to realizuje zapisy porozumienia z 9 lipca 2018 r. dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wchodzi ono z mocą od 1 lipca 2019 r. Zmiana ma na celu realizację wzrostu kwoty pochodnych od wynagrodzeń wypłaconym pielęgniarkom i położnym.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-922019dsoz,6972.html

 

ZARZĄDZENIE Nr 92/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoba niewymieniona w pkt 7, w wieku od 40. do 65. roku życia – od dnia 1 lipca 2019 r. – współczynnik 1,34;”;

2) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. W przypadku stawek, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, obejmują one kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, w tym od dnia 1 lipca 2019  r.:

1) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 2 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,92 zł (słownie: zero, 92/100 złotych);

2) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 3 pkt 1 – kwotę w wysokości 0,96 zł (słownie zero, 96/100 złotych);

3) w przypadku stawki określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 – kwotę w wysokości 2,99 zł (słownie: dwa, 99/100 złotych).”.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1079.

Wniosek o zaopiniowanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych 2019 r. 2019/07/16 08:59 

Wniosek o zaopiniowanie podwyżek 2019, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146) i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682),

  


news_3164_zalacznik-do-uchwaly-nr-1616.docx
news_3164_wskazowki.doc
NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. 2018/10/31 13:38 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w
zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot
zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez
pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:  link

                 .

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 2018/10/10 19:39 

Wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r.                                                       

  


news_3009_zalacznik-do-uchwaly-nr-334a.doc
  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

Liczba odwiedzin: 3856

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się