www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

Pomoc finansowa w przypadku rozpoznanej choroby COVID-19.  

Komunikat dla chorujących na COVID – 19 !

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje/przypomina, iż  członek samorządu na podstawie obowiązującego Regulaminu Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych może ubiegać się o udzielenie pomocy finansowej w przypadku rozpoznanej choroby COVID-19, wyłącznie na podstawie dołączonych do wniosku kserokopii dokumentów medycznych:

karta informacyjna z pobytu w szpitalu umożliwiająca zakwalifikowanie zachorowania do pkt. a) lub b) regulaminu;

 

a) ciężka choroba członka samorządu,

b) ciężka i długotrwała choroba lub znaczny stopień niepełnosprawności dziecka członka samorządu

 

1)   link do regulaminu Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych …

2)   link do wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trudnych sytuacjach losowych …

  

STANOWISKO Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN.  

STANOWISKO
Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2.
z dnia 4 stycznia 2021 roku

  


news_3979_kgcipmstanowiskoszczepieniacovid19tekst.pdf
news_3979_kgcipmstanowiskoszczepieniacovid19podpisy.pdf
Jak wygląda praca pielęgniarek i położnych w pandemii koronawirusa? 2021/02/10 18:16 

Zapraszamy do wysłuchania podcastu - wywiadu radia TOK FM z Panią Prezes NRPiP.

Niestety trzeba się zgodzić na wyłączenie adblocka.

https://audycje.tokfm.pl/podcast/101705,Jak-wyglada-praca-pielegniarek-i-poloznych-w-pandemii-koronawirusa

  

Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19  

Ministerstwo Zdrowia w uzgodnieniu ze specjalistami we właściwych dziedzinach medycyny z Narodowego Instytutu Onkologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Konsultantami Krajowymi we właściwych dziedzinach medycyny oraz CMKP.

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych, które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 wraz z odpowiedzią. 2021/03/18 05:24 

Pismo skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania świadczenia specjalnego rodzinom pielęgniarek i położnych, które zmarły w wyniku zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 wraz z odpowiedzią.

  


news_4044_pismonipipdoprezesaradyministrow.png
news_4044_odpowiedzprezesaradyministrow.png
ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A Z D R O W I A w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19  

  


news_4058_rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-9-kwietnia-2021-r..pdf
news_4058_kwestionariusz-wstepnego-wywiadu-przesiewowego-przed-szczepieniem-osoby-doroslej-przeciw-covid19.pdf
Opinie prawne w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień.  

W załącznikach opinie prawne:
- w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań
kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych.
- w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań
kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

  


news_4066_2021-04-14-opinia-w-sprawie-zasad-kwalifikowania-do-szczepien-ochronnych.pdf
news_4066_2021-04-14-opinia-w-sprawie-zasad-kwalifikowania-do-szczepien-przeciwko-covid19.pdf
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PUNKTÓW SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH  

W załaczonych plikach przedstawione są wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień.

  


news_4067_210413punktyszczepienpowszechnychwytyczne.pdf
news_4067_punktydrivethruwytyczne14042021.pdf
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19  

Załączony plik zawiera - Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19.

  


news_4068_09.04.21kwestionariusz.pdf
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Komunikat nr 4 Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna.  

Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 5 marca 2021 r. oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane:

– szczepionką Vaccine AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami,

– szczepionkami mRNA Comirnaty i COVID-19 Vaccine Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

Szczepienia osób, z potwierdzoną wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2, niezależnie od intensywności objawów, zaleca się przeprowadzać zachowując odstęp ok. 6 miesięcy od zachorowania (nie dłużej niż 180 dni). Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID-19.

Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.

Niniejsze zalecenia stosuje się dla osób, które nie otrzymały dotychczas pierwszej dawki ww. szczepionek.

  


news_4034_komunikatnr409032021.pdf
news_4034_zespoldsszczepienochronnych05032021.pdf
Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19? 2020/11/05 16:35 

Kompendium wiedzy dla pielęgniarek i położnych Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?”.

  

Postępowanie z odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osób zakażonych wirusem SARS CoV-2  

https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1586437618_200409-gis-nrl-odpady-klasaa.pdf

 

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/praktyka-lekarska/4670-odpady-wysoce-zakazne-odpowiedz-gis

  


news_3777_art1586437618200409gisnrlodpadyklasaa.pdf
Wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz dla zakresu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych. 2020/04/02 21:39 

  

  


news_3758_wytyczne-dla-swiadczen-wentylacji-domowej.pdf
news_3758_wytyczne-dla-swiadczen-w-warunkach-domowych-spo-i-oph.pdf
news_3758_wytyczne-dla-swiadczen-wentylacji-domowej.pdf
ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH 2020/03/26 18:40 

  

  


news_3752_03zaleceniadlapacjentazdodatnimwynikiem.pdf
Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 2020/03/26 18:38 

  

  


news_3751_03zalecenia-pteilchzizolowani-poza-szpitalem22.03.2020.pdf
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POBRANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ METODĄ RT-PCR W KIERUNKU ZAKAŻEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO 2020/03/25 12:38 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POBRANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ METODĄ RT-PCR W KIERUNKU ZAKAŻEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO.

  


news_3748_02szpitaleprocedurykoronawirus.pdf
Najważniejsze decyzje podjęte przez administrację państwową dotyczące realizacji świadczeń. 2020/03/17 09:28 

Najważniejsze decyzje podjęte przez administrację państwową:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433
 2.  Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html

 1. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe
  w warunkach domowych, żywienie dojelitowe; w warunkach domowych w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7645.html
 2. Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html
 3. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html

6.       Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej - https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html

  

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.”, przygotowanego przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP. 2020/03/17 09:26 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych
w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,  w sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu
z pacjentem i zachodzi pewność, że  świadczenia zostaną  udzielone  z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.
Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno  na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:
1.    na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;
2.    jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np. internetu, sms, telefonu;
3.    obecnie  nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :
 
Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania  w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.


PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie
z którym:  
Pielęgniarka  jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z  należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego
i położniczego


Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2
Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
 

Liczba odwiedzin: 2251

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się