www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

Odmowa wpisu, wykreślenie

 

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

  1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem,
  2. podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
  3. wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19 ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

  1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, niezgodnego ze stanem faktycznym,
  2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,
  3. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
  4. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
  5. złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
  6. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności,
  7. skreślenia pielęgniarki / położnej z listy członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych z przyczyn określonych w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.[17]).

W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej, wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

 

Złożenie wniosku o wykreślenie, decyzja o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podlega opłacie skarbowej w kwocie 10,00 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta Katowice

46 1050 0099 5593 0211 1111 1111

tytułem: opłata za wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

………………………………………………………………………………………………….

(podać nazwę praktyki)

Liczba odwiedzin: 1219

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się