www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie o podstawę dochodzenia zwrotu zapłaconych zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 2019/12/09 18:51 

Odpowiedź na pytanie o podstawę dochodzenia zwrotu zapłaconych zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

ZUS w postępowaniu kontrolnym obejmującym umowy zawierane z wykładowcami w Ośrodku Szkoleniowym OIPiP w Częstochowie w latach 2014-2016 zakwestionował ich kwalifikację prawną. Umowy zawarte jako umowy o dzieło zdaniem ZUS, biorąc pod uwagę ich przedmiot, zakwalifikowane zostały jako umowy zlecenie. Powyższe ma taki skutek, iż koniecznym było odprowadzenie od wskazanych umów składki zdrowotnej (której nie opłaca się w przypadku umów o dzieło).

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tj. przychodu osiągniętego ze zrealizowanych umów, pomniejszonego
o ewentualnie należne składki na ubezpieczenie społeczne (jeśli ich obowiązek zapłaty występuje).

Na podstawie art. 85 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019.0.1373 tj.) składka na ubezpieczenie zdrowotne obciąża ubezpieczonego, natomiast OIPiP w Częstochowie jako płatnik zobligowana jest do jej pobrania i odprowadzenia.

W przypadku braku zapłaty w 2019 r. wysłana zostanie indywidualnie informacja PIT 11, w której kwota widniejąca na wezwaniu zostanie wykazana jako „przychód z innych źródeł” i jako taka, w zeznaniu rocznym, będzie obligować do samo obliczenia podatku według aktualnej stawki i odprowadzenia go do Urzędu Skarbowego.

W przypadku zapłaty należnej kwoty do OIPiP w Częstochowie w 2019 r. wysłane zostanie potwierdzenie zapłaty, uprawniające do ujęcia, w zeznaniu rocznym, zapłaconej na rzecz OIPiP w Częstochowie kwoty jako kosztu składki na ubezpieczenie zdrowotne poniesione w 2019r. Oznacza to przykładowo, iż zapłacona kwota 1541,70 zł. (9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej), pomniejszy zobowiązanie podatkowe o kwotę 1327,58 zł,(7,75 % podstawy wymiaru składki zdrowotnej) a rzeczywisty koszt jaki zostanie poniesiony stanowić będzie kwotę 214,13zł. (1,25 % podstawy wymiaru składki zdrowotnej).

 

 

 

  

  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 163

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się