www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

aktualności
Informacja w sprawie zatrudnienia pielęgniarki/położnej z tzw. „Przerwą w wykonywaniu zawodu..”  

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

 

Art.  11. 

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 26 U stawy z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

'5. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.';

2)

uchyla się art. 26b;

  

Uchwałę w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu w trybie art. 26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 2020/11/20 06:37 

Uchwałę w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu w trybie art. 26b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

  


news_3926_uchwala-nr-408.pdf
Pismo w sprawie możliwości finansowania przeszkolenia pielęgniarek i położnych, które nie wykonują zawodu 2018/12/24 09:55 

Pismo Pani Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości finansowania przeszkolenia pielęgniarek i położnych, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

  

  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Urlop macierzyński a przerwa w wykonywaniu zawodu

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do OIPiP uprzejmie informuję,

iż w aktualnym stanie prawnym urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy czy też okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą pracownika nie stanowią okresu niewykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, nawet jeżeli łącznie przekraczają okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Terminem rozpoczęcia okresu niewykonywania zawodu pielęgniarki/położnej jest dzień rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę, cywilnoprawnej lub stosunku służbowego, umowy o wolontariat, zakończenia bądź zawieszenia praktyki zawodowej. Natomiast jego przerwanie następuje poprzez podjęcie wykonywania zawodu w jednej z form wskazanych                  w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

 

 

 

 

Zgodnie z Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011  r. o zawodach pielęgniarki i położnej:

''Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej, o których mowa w ust. 1.
2a. Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
2b. Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3, albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.
3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.
4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.''

uchwala-nipip-z-13.09.2017-wraz-z-ramowym-programem-przeszkolenia-z-zalacznikami.pdf Uchwała NIPiP z 13.09.2017 - Ramowy program przeszkolenia wraz z załącznikami, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
wniosekprzeszkolenie-po-przerwie13.09.2017.pdf WNIOSEK do OIPiP w Częstochowie - plik pdf. Przerwa w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
wniosekprzeszkolenie-po-przerwie13.09.2017.docx WNIOSEK do OIPiP w Częstochowie - plik docx. Przerwa w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Liczba odwiedzin: 855

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się