www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

prowadzi rejestr podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność regulowaną w zakresie kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych.

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

  1. numer wpisu do rejestru;

  2. oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia);

  3. adres siedziby, adres zamieszkania (jeżeli on jest inny niż adres siedziby);

  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

  5. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy (organizatora kształcenia);

  6. numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub numer ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - w przypadku przedsiębiorcy;

  7. rodzaj, dziedzina kształcenia i system kształcenia;

  8. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych (nazwa placówki, miejscowość, adres, oddział/poradnia).

Podmiot wpisany do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany określonej powyżej danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.


Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia wpisowi podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Wpis do rejestru podlega opłacie.

Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W 2018 roku opłata wynosi 272,00 złotych za jeden wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych lub za wpis zmiany danych do tego rejestru.


Aktualne i archiwalne komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.


 

Opis procedury „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych można znaleźć na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju: www.biznes.gov.pl 


skmbtc28018011813080.pdf Pismo z NRPiP dot. wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w 2018 r.
uchwala-nr-110vii2016-nrpip.pdf Uchwała nr 110/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem
zalacznik-1-do-uchwala-110.docx Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
zalacznik-2-do-uchwala-110.docx Wniosek w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
zalacznik-3-do-uchwala-110.doc Dane objęte rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
opinia-prawna.pdf Opinia prawna dotycząca momentu, w którym organ prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może żądać opłaty za wpis do rejestru.
rejestr-organizatorow-ksztalcenia-podyplomowego-czerwiec-2016r.pdf Rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego – czerwiec 2016 r.

Liczba odwiedzin: 5315

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się