www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2021 roku?  

1. Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego tj. 42,42 zł miesięcznie

2. Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej - 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski' tj. 109 zł

3. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze – 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej, tj. 54,50 zł

4. Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowego – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski”, tj. 325,00 zł.

  

Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2020 roku? 2020/02/05 13:52 

1. Wysokość składki członkowskiej

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł. Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej  wynosi 40,26 zł.

2. Działalność lecznicza

Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)    

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1)        2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 104,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 52,00 zł.

3. Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. uprzejmie informuję, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.

Wobec powyższego zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, wysokość opłaty za wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2020 r. wynosi 311,00 zł.

 

 

  

Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2019 roku? 2018/01/17 15:06 

2019 r. (wg. tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu PiP z dnia 20-01-2016 r.) obowiązują nastepujące wysokości składek członkowskich:

1.

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego /brutto/

 1. z umowy o pracę*
 2. z innego stosunku służbowego*
 3. z umowy zlecenia*

* także osoby pracujące i pobierające rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny

2.

38,03 zł


(0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku - GUS)

 

 1. z działalności gospodarczej – z indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej
 2. osoby wykonujące zawód wyłącznie poza RP
  (które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 3. inne osoby
  (np. pracujące w innym zawodzie, ale które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa powyżej (wiersze 1 i 2 tabeli) składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

3.

0,00 zł, czyli zwolnienie z opłacania składek*

 

* pod warunkiem przedłożenia w OIPiP odpowiednich zaświadczeń

 1. osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 2. osoby które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły stosowny wniosek,
 3. osoby wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne
 6. osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 7. osoby będące studentami studiów stacjonarnych (dziennych) II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 8. osoby pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 9. niepracujące(y):
 • emerytki (emeryci)
 • rencistki (renciści)
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

 

* ''Zwolnienie z opłacania składek jest wyjątkiem od reguły ustawowej, nie ma mocy wstecznej i następuje z chwilą udokumentowania tj. złożenia w OIPiP wniosku o zwolnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności formalne tj. status pielęgniarki/położnej uprawniający do zwolnienia z opłacania składek.''

Fragment opini Radcy Prawnego NRPiP dostępnej w całości >>TUTAJ<<

Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2018 roku? 2018/01/17 15:06 

2018 r. (wg. tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu PiP z dnia 20-01-2016 r.) obowiązują nastepujące wysokości składek członkowskich:

1.

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego /brutto/

 1. z umowy o pracę*
 2. z innego stosunku służbowego*
 3. z umowy zlecenia*

* także osoby pracujące i pobierające rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny

2.

35,55 zł


(0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku - GUS)

 

 1. z działalności gospodarczej – z indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej
 2. osoby wykonujące zawód wyłącznie poza RP
  (które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 3. inne osoby
  (np. pracujące w innym zawodzie, ale które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa powyżej (wiersze 1 i 2 tabeli) składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

3.

0,00 zł, czyli zwolnienie z opłacania składek*

 

* pod warunkiem przedłożenia w OIPiP odpowiednich zaświadczeń

 1. osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 2. osoby które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły stosowny wniosek,
 3. osoby wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne
 6. osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 7. osoby będące studentami studiów stacjonarnych (dziennych) II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 8. osoby pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 9. niepracujące(y):
 • emerytki (emeryci)
 • rencistki (renciści)
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

 

* ''Zwolnienie z opłacania składek jest wyjątkiem od reguły ustawowej, nie ma mocy wstecznej i następuje z chwilą udokumentowania tj. złożenia w OIPiP wniosku o zwolnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności formalne tj. status pielęgniarki/położnej uprawniający do zwolnienia z opłacania składek.''

Fragment opini Radcy Prawnego NRPiP dostępnej w całości >>TUTAJ<<


Wniosek o zwolnienie z opłacania składki na rzecz OIPiP dla osób uprawnionych do takiego zwolnienia
Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2017 roku? 2017/01/02 08:54 

2017 r. (wg. tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu PiP z dnia 20-01-2016 r.) obowiązują nastepujące wysokości składek członkowskich:

1.

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego /brutto/

 1. z umowy o pracę*
 2. z innego stosunku służbowego*
 3. z umowy zlecenia*

* także osoby pracujące i pobierające rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny

2.

33,03 zł


(0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku)

 

 1. z działalności gospodarczej – z indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej
 2. osoby wykonujące zawód wyłącznie poza RP
  (które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 3. inne osoby
  (np. pracujące w innym zawodzie, ale które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa powyżej (wiersze 1 i 2 tabeli) składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

3.

0,00 zł, czyli zwolnienie z opłacania składek*

 

* pod warunkiem przedłożenia w OIPiP odpowiednich zaświadczeń

 1. osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 2. osoby które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły stosowny wniosek,
 3. osoby wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne
 6. osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 7. osoby będące studentami studiów stacjonarnych (dziennych) II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 8. osoby pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 9. niepracujące(y):
 • emerytki (emeryci)
 • rencistki (renciści)
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

 

* ''Zwolnienie z opłacania składek jest wyjątkiem od reguły ustawowej, nie ma mocy wstecznej i następuje z chwilą udokumentowania tj. złożenia w OIPiP wniosku o zwolnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności formalne tj. status pielęgniarki/położnej uprawniający do zwolnienia z opłacania składek.''

Fragment opini Radcy Prawnego NRPiP dostępnej w całości >>TUTAJ<<


Wniosek o zwolnienie z opłacania składki na rzecz OIPiP dla osób uprawnionych do takiego zwolnienia
Wysokość składek członkowskich w 2016 roku 2016/06/29 09:57 

od LUTEGO 2016 r. (wg. tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu PiP z dnia 20-01-2016 r.):

1.

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego /brutto/

 1. z umowy o pracę*
 2. z innego stosunku służbowego*
 3. z umowy zlecenia*

* także osoby pracujące i pobierające rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny

2.

32,10 zł

 

(0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku)

 1. z działalności gospodarczej – z indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej
 2. osoby wykonujące zawód wyłącznie poza RP
  (które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 3. inne osoby
  (np. pracujące w innym zawodzie, ale które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa powyżej (wiersze 1 i 2 tabeli) składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

3.

0,00 zł, czyli zwolnienie z opłacania składek*

 

* pod warunkiem przedłożenia w OIPiP odpowiednich zaświadczeń

 1. osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 2. osoby które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły stosowny wniosek,
 3. osoby wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne
 6. osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 7. osoby będące studentami studiów stacjonarnych (dziennych) II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 8. osoby pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 9. niepracujące(y):
 • emerytki (emeryci)
 • rencistki (renciści)
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

 


do STYCZNIA 2016 r. (wg. uchwały Nr 19 VI Krajowego Zjazdu PiP z dnia 07-12-2011 r.):

 1.  

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego /brutto/

 1. z umowy o pracę
 2. z innego stosunku służbowego
 

0,5% miesięcznego świadczenia /brutto/

 1. tj. z renty
 2. tj. z emerytury
 3. tj. z świadczenia przedemerytalnego
 

42,80 zł

 

(1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku)

 1. z działalności gospodarczej – z indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej
 2. osoby wykonujące zawód w ramach umów cywilnoprawnych
  (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjną, kontrakt menadżerski)
 3. osoby wykonujące zawód wyłącznie poza RP
  (które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 4. inne osoby
  (np. pracujące w innym zawodzie, ale które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 

0,00 zł, czyli zwolnienie z opłacania składek*

 

*pod warunkiem przedłożenia w OIPiP odpowiednich zaświadczeń

 1. osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 2. osoby na urlopie wychowawczym
 3. osoby pobierające zasiłek rehabilitacyjny
 4. nie wykonują zawodu i złożyły wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu

 


Wniosek o zwolnienie z opłacania składki na rzecz OIPiP dla osób uprawnionych do takiego zwolnienia
Jak i gdzie można wpłacać składki członkowskie? 2015/12/21 09:54 

Wpłaty można przesyłać na konto bankowe:

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa
MILLENNIUM BANK

82 1160 2202 0000 0001 2869 0101


lub wpłacić w sekretariacie (pokój 410) Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych otrzymując dowód wpłaty na druku KP (''kasa przyjęła'').

Dlaczego należy płacić składki członkowskie? 2016/06/29 09:34 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa (art. 2,  ust 3), przynależność ta wiąże się z różnymi prawami obowiązkami, w tym z obowiązkiem regularnego opłacania składek członkowskich (art. 11 ust., 2 pkt. 4) i aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych (art. 11 ust. 2, pkt. 5).

 

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich, w tym ich wysokość od 01 lutego 2016 r. określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

 

Uchwały te informują m.in. o tym, że składki członkowskie które opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych winny być uiszczane na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

W § 3. w/w uchwał ustalono, że składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

Natomiast § 6. informuje: Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).


Wszystkie wymienione powyżej akty prawne można znaleźć na naszej stronie www w zakładce PRAWO.

Jak wypełnić przelew bankowy, aby składka na pewno została poprawnie zaksięgowana? 2015/12/21 09:54 

W tytule przelewu najlepiej podać jak najdokładniejszy opis dokonywanej wpłaty, np.:

 

a)    dla przelewów indywidualnych (dokonywanych z własnego indywidualnego konta bankowego i tylko za siebie):

 

''składka za luty 2016 r.''

lub

''składki za okres od luty 2016 do grudzień 2016''

lub

''wyrównanie składki za styczeń 2016 r.: 1,41 zł i składka za m-c luty 2016 r.: 32,10 zł''

itp.

 

b)   dla przelewów indywidualnych (dokonywanych ze wspólnego z małżonkiem konta lub konta obcego)

oraz dla przelewów grupowych (wykonywanych za kilka osób np. przez pracodawcę):

 

''składka za luty 2016: A.Nowak PWZ:0000001P'' 

lub

''składka za luty 2016: A.Nowak PWZ:0000001P - 15zł, C.Iksińska PWZ:0000002P – 20zł''

lub

''składka za luty 2016: A.Nowak – 17,50zł; B.Kowalski – 8,75zł; C.Iksińska – 20zł, …itd, itp.''

 

c) pracodawcy opłacający składki w imieniu zatrudnianych pielegniarek i położnych mogą również przekazywać do OIPiP imienny wykaz przesłanych w danym miesiącu składek:

Dobrą praktyką jest wpisanie w tytule przelewu numeru(ów) prawa wykonywania zawodu - dodatkowo lub zamiast nazwiska i imienia, gdyż zdarza się, że są dwie lub więcej osoby o tym samym nazwisku i imieniu, a numer PWZ jest niepowtarzalny.

 

Czy pracodawca ma obowiązek potrącania z wynagrodzenia i przekazywania do OIPiP składek zatrudnianych przez niego pielęgniarek i położnych? 2016/08/05 14:50 

Nie – pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Pracodawca może (ale nie musi) na pisemną prośbę pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego potrącać określoną kwotę z wynagrodzenia i dokonywać przelewu na wskazane konto bankowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

To na pielęgniarce/pielęgniarzu, położnej/położnym ciąży obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z póź. zm.)

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich reguluje natomiast tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2

Liczba odwiedzin: 12967

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się