Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Czy potrzebna jest zgoda pracodawcy na podjęcie pielęgniarskich studiów magisterskich przez pracownika.

15 maja 2017 10:27

Warszawa, dnia 15 lutego 2011r.

 

Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655), z dniem 16 lipca 2010r. wprowadzone zostały do kodeksu pracy przepisy odnośnie kwalifikacji zawodowych pracowników, które zawierają między innymi podstawowe regulacje w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.

W myśl art. 103(1) § 1 k.p przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Zgodnie z art. 103(1) § 2 k.p. pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem przez pracownika prawa do wynagrodzenia. Uprawnienia te nabywa pracownik z chwilą uzyskania zgody przez pracodawcę na podjęcie kształcenia. Nie ma wymogu „złożenia zapotrzebowania na magistra pielęgniarstwa” przez pracodawcę, aby uzyskać prawo do urlopu szkoleniowego lub do zwolnień z całości lub części dnia pracy. Wystarczy, że wyrazi on zgodę na kształcenie pracownika, nawet już po rozpoczęciu przez niego nauki.

Z chwilą wyrażenia przez pracodawcę zgody na kształcenie pracownika, nie ciąży na stronach (pracodawca – pracownik) obowiązek zawierania umowy. Jeżeli jednak pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, należy zawrzeć taką umowę, jedynie w przypadku przyznania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń na rzecz pracownika, innych niż urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem przez pracownika prawa do wynagrodzenia,. Powyższe wynika z treści art. 1035 kp w związku z art. 1034 § 3 k.p.

W sytuacji braku zgody pracodawcy na podjęcie przez pracownika kształcenia, istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, lub urlopu bezpłatnego - w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem (art. 1036 k.p.).

 

Iwona Choromańska

Radca prawny NRPiP