Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Prowadzenie praktyki zawodowej 2021.05.07 18:57

W przypadku wykonywania zawodu w formie indywidualnej praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pielęgniarka, położna zobowiązana jest uzyskać wpis do rejestru praktyk zawodowych, prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej, okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

UWAGA !                                                                                                           

Jeśli praktyka odbywa się na terenie kilku okręgowych izb, należy uzyskać wpis w każdej z nich.

Wniosek o wpis do rejestru, przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą https://rpwdl.csioz.gov.pl,  z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

  

news_4092_6.05.2021-prowadzenie-praktyki.docx
Uwaga! Komunikat dla osób prowadzących Działalność Leczniczą - indywidualne lub grupowe praktyki.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina o konieczności aktualizacji danych praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych polegającej, na między innymi, podaniu adresu do korespondencji w księdze RPWDL identycznego jak adres doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegająca na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że powyższe zmiany powinny być aktualizowane na bieżąco.

 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru                                       i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej,                                           z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą

 • Założenie konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- epuap.gov.pl i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego ePUAP
 • Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
 • Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki –pielęgniarki/położnej (sumy gwarancyjne: 30000 euro na jedno zdarzenie, 150000 euro na wszystkie zdarzenia)
 • Dokument potwierdzający brak przerwy w wykonywaniu zawodu o której mowa w art. 26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie                        o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno-prawnej).
 • Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  109,00 zł – na konto OIPiP w Częstochowie:  MILLENIUM BANK 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101. W tytule przelewu proszę wpisać : „wpis do RPWDL”
 • Założenie konta na platformie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) – rpwdl.csioz.gov.pl (potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL) poprzez stronę internetową RPWDL do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

  

Opłata za wpis do rejestru.

'OPŁATA ZA WPIS / ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ'

Informuję, że w dniu 21 stycznia 2021 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2020 roku, które wyniosło 5 410,45 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do rejestru (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, Dz. U.2018.2190 z dn. 23-11-2018 r., podlega opłacie, wynoszącej: 109,00 zł w przypadku praktyki zawodowej (2 %). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50 % wysokości opłaty tj. 54,50 zł.

Opłaty prosimy dokonywać na konto:  MILLENIUM BANK 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101
z tytułem wpłaty „wpis indywidualnej /grupowej praktyki” lub „zmiana wpisu indywidualnej /grupowej praktyki pielęgniarki/położnej”.

 

  

 

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej.

 

W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

 • Podmiotów leczniczych
 • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
 • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:


     # tworzenie wniosków:

 • o wpis podmiotu do Rejestru;
 • o wpis zmian w Rejestrze;
 • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;

      # wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej

     # pobranie zaświadczeń

     # przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Powyższe informacje zacytowane są ze strony internetowej RPWDL: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RegistryInfoKomunikat 2013.07.15 13:53

Uwaga!

Osoby zamierzające założyć działalność leczniczą prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Gospodarki tutaj.