Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

prowadzi rejestr podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność regulowaną w zakresie kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych.

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

  1. numer wpisu do rejestru;

  2. oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia);

  3. adres siedziby, adres zamieszkania (jeżeli on jest inny niż adres siedziby);

  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

  5. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy (organizatora kształcenia);

  6. numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub numer ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - w przypadku przedsiębiorcy;

  7. rodzaj, dziedzina kształcenia i system kształcenia;

  8. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych (nazwa placówki, miejscowość, adres, oddział/poradnia).

Podmiot wpisany do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany określonej powyżej danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.


Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia wpisowi podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Wpis do rejestru podlega opłacie.

Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W 2018 roku opłata wynosi 272,00 złotych za jeden wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych lub za wpis zmiany danych do tego rejestru.


Aktualne i archiwalne komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.


 

Opis procedury „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych można znaleźć na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju: www.biznes.gov.pl 


Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r. 2019.04.16 06:32

munikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r.

skierowany do organizatorów kształcenia wpisanychdo rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiPoraz okręgowych rad pielęgniarek i położnychw celu ujednolicenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru.

  

news_3118_komunikat-smk.doc