Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

prowadzi rejestr podmiotów

prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Wpisowi do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, prowadzący działalność regulowaną w zakresie kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych.

Do rejestru wpisuje się następujące dane:

  1. numer wpisu do rejestru;

  2. oznaczenie wnioskodawcy (organizatora kształcenia);

  3. adres siedziby, adres zamieszkania (jeżeli on jest inny niż adres siedziby);

  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

  5. formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy (organizatora kształcenia);

  6. numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub numer ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) - w przypadku przedsiębiorcy;

  7. rodzaj, dziedzina kształcenia i system kształcenia;

  8. miejsce prowadzenia kształcenia w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych (nazwa placówki, miejscowość, adres, oddział/poradnia).

Podmiot wpisany do prowadzonego przez Okręgową Radę rejestru jest obowiązany zgłaszać jej wszelkie zmiany określonej powyżej danych, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Dane te, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przekazuje do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru.


Ewidencję wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Do prowadzonej przez Centrum ewidencji organizatorów kształcenia wpisowi podlegają wszystkie te dane, które znajdują się w rejestrach podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych właściwych okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

Wpis do rejestru podlega opłacie.

Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W 2024 roku opłata wynosi 447,00 złotych za jeden wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych lub za wpis zmiany danych do tego rejestru.

 

Aktualne i archiwalne komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS dotyczące przeciętnego wynagrodzenia można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Opis procedury „Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych można znaleźć na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju: www.biznes.gov.pl 

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 2024-01-29 11:50

Za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

w 2024 r. opłata wynosi – 447,00 zł.

Wysokość opłaty wynika z przepisów art. 76 ust. 5 ustawy o samorządzie zawodowym

pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.) i wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis.

 

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa. 2022-02-10 19:26

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa.

 

komunikat-lekarze-i-pielegniarki.docx

 

pismo-kas.pdf

 

 

Obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych. 2022-01-21

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955)
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.)
w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe
mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.
Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie
Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym
terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi
sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do
Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa. 2022-02-10 19:26

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyboru formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa.

 

komunikat-lekarze-i-pielegniarki.docx

 

pismo-kas.pdf

 

 

Obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych. 2022-01-21

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955)
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.)
w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe
mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.
Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie
Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym
terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi
sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do
Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .”

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r. 2019.04.16 06:32

munikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r.

skierowany do organizatorów kształcenia wpisanychdo rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiPoraz okręgowych rad pielęgniarek i położnychw celu ujednolicenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru.

  

news_3118_komunikat-smk.doc