Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2021 roku?

1. Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także umowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego tj. 42,42 zł miesięcznie

2. Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej - 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski' tj. 109 zł

3. Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze – 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej, tj. 54,50 zł

4. Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowego – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski”, tj. 325,00 zł.

  

Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2020 roku? 2020.02.05 13:52

1. Wysokość składki członkowskiej

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł. Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej  wynosi 40,26 zł.

2. Działalność lecznicza

Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)    

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1)        2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski', obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.

Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 104,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 52,00 zł.

3. Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. uprzejmie informuję, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.

Wobec powyższego zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, wysokość opłaty za wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2020 r. wynosi 311,00 zł.

 

 

  

Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2019 roku? 2018.01.17 15:06

2019 r. (wg. tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu PiP z dnia 20-01-2016 r.) obowiązują nastepujące wysokości składek członkowskich:

1.

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego /brutto/

 1. z umowy o pracę*
 2. z innego stosunku służbowego*
 3. z umowy zlecenia*

* także osoby pracujące i pobierające rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny

2.

38,03 zł


(0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku - GUS)

 

 1. z działalności gospodarczej – z indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej
 2. osoby wykonujące zawód wyłącznie poza RP
  (które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 3. inne osoby
  (np. pracujące w innym zawodzie, ale które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa powyżej (wiersze 1 i 2 tabeli) składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

3.

0,00 zł, czyli zwolnienie z opłacania składek*

 

* pod warunkiem przedłożenia w OIPiP odpowiednich zaświadczeń

 1. osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 2. osoby które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły stosowny wniosek,
 3. osoby wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne
 6. osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 7. osoby będące studentami studiów stacjonarnych (dziennych) II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 8. osoby pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 9. niepracujące(y):
 • emerytki (emeryci)
 • rencistki (renciści)
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

 

* ''Zwolnienie z opłacania składek jest wyjątkiem od reguły ustawowej, nie ma mocy wstecznej i następuje z chwilą udokumentowania tj. złożenia w OIPiP wniosku o zwolnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności formalne tj. status pielęgniarki/położnej uprawniający do zwolnienia z opłacania składek.''

Fragment opini Radcy Prawnego NRPiP dostępnej w całości >>TUTAJ<<

Jaka jest wysokość składek członkowskich w 2018 roku? 2018.01.17 15:06

2018 r. (wg. tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu PiP z dnia 20-01-2016 r.) obowiązują nastepujące wysokości składek członkowskich:

1.

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego /brutto/

 1. z umowy o pracę*
 2. z innego stosunku służbowego*
 3. z umowy zlecenia*

* także osoby pracujące i pobierające rentę, emeryturę, zasiłek przedemerytalny

2.

35,55 zł


(0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku - GUS)

 

 1. z działalności gospodarczej – z indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej
 2. osoby wykonujące zawód wyłącznie poza RP
  (które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)
 3. inne osoby
  (np. pracujące w innym zawodzie, ale które nie wykreśliły się z rejestru pielęgniarek i położnych)

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa powyżej (wiersze 1 i 2 tabeli) składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

3.

0,00 zł, czyli zwolnienie z opłacania składek*

 

* pod warunkiem przedłożenia w OIPiP odpowiednich zaświadczeń

 1. osoby bezrobotne – zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 2. osoby które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły stosowny wniosek,
 3. osoby wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne
 6. osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
 7. osoby będące studentami studiów stacjonarnych (dziennych) II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 8. osoby pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
 9. niepracujące(y):
 • emerytki (emeryci)
 • rencistki (renciści)
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

 

* ''Zwolnienie z opłacania składek jest wyjątkiem od reguły ustawowej, nie ma mocy wstecznej i następuje z chwilą udokumentowania tj. złożenia w OIPiP wniosku o zwolnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności formalne tj. status pielęgniarki/położnej uprawniający do zwolnienia z opłacania składek.''

Fragment opini Radcy Prawnego NRPiP dostępnej w całości >>TUTAJ<<

Wniosek o zwolnienie z opłacania składki na rzecz OIPiP dla osób uprawnionych do takiego zwolnienia news_2875_wniosek-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek.pdf
 • Podstrona 1 z 3
 • 1
 • 2
 • 3