Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Składki członkowskie - informacje. 2024-01-24 10:57

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916, ze zm.) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

Wysokość składki członkowskiej została określona w Uchwale nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę/położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą Okręgową Izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.).

Składki członkowskie płatne są miesięcznie na rachunek:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa
MILLENNIUM BANK

82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

lub płatność w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie (p. 405)

- do 15 dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc

 

 

Wysokość składki członkowskiej w 2024 roku. 2024-01-24 11:03

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2024 R.

  • 58,26 zł miesięcznie – w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku            o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
  • 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia.

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wysokość składki członkowskiej w 2023 roku. 2024-01-24 11:01

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2023 R.

  • 52,24 zł miesięcznie – w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku            o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
  • 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia.

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

Jak i gdzie można wpłacać składki członkowskie? 2015.12.21 09:54

Wpłaty można przesyłać na konto bankowe:

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa
MILLENNIUM BANK

82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

 

lub wpłacić w pokoju 405 Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych otrzymując dowód wpłaty na druku KP (''kasa przyjęła'').

Dlaczego należy płacić składki członkowskie? 2016.06.29 09:34

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa (art. 2,  ust 3), przynależność ta wiąże się z różnymi prawami obowiązkami, w tym z obowiązkiem regularnego opłacania składek członkowskich (art. 11 ust., 2 pkt. 4) i aktualizowania danych w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych (art. 11 ust. 2, pkt. 5).

 

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich, w tym ich wysokość od 01 lutego 2016 r. określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

 

Uchwały te informują m.in. o tym, że składki członkowskie które opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych winny być uiszczane na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

W § 3. w/w uchwał ustalono, że składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

Natomiast § 6. informuje: Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).


Wszystkie wymienione powyżej akty prawne można znaleźć na naszej stronie www w zakładce PRAWO.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2