Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Opinia w sprawie możliwości odliczenia składek na rzecz Izb Zawodów Zaufania Publicznego od dochodu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

16 lutego 2023 08:06

Opinia w sprawie możliwości odliczenia składek na rzecz Izb Zawodów Zaufania Publicznego od dochodu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Tychy, 7 lutego 2023 r.

Opinia
w sprawie możliwości odliczenia składek na rzecz Izb Zawodów Zaufania Publicznego od dochodu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r., odliczeniu od dochodu podlegały składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Niestety od 2004 roku został usunięty z ww ustawy przepis umożliwiający odliczenie tych składek. Od tego czasu nie można obniżyć dochodu do opodatkowania o zapłacone składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa.

Od 01 stycznia 2022 roku do ustawy wprowadzono przepis art. 26 ust. 1 pkt 2c dotyczący odliczenia od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł. Kwotę tą ostatecznie podniesiono do wysokości 500 zł od miesiąca lipca 2022 roku, ze skutkiem za cały 2022 rok. Zatem od dochodu można odliczyć składki członkowskie na rzecz związków zawodowych do wysokości limitu 500 zł rocznie.

Wprowadzenie tego przepisu nie oznacza jednak możliwości odliczenia składek opłacanych na rzecz innych organizacji, w których przynależność jest obowiązkowa od dochodu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przepis dotyczy bowiem składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, nie zaś izb samorządu zawodowego.

Należy tu jednak zaznaczyć, że odliczeniu od przychodu podlega nielimitowana kwota zapłaconych składek w przypadku uzyskiwania dochodu przez członków Izb z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rozliczających się na zasadach ogólnych. Podstawą jest art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niewątpliwie obowiązkowe składki na rzecz Izby są niezbędne dla osób zrzeszonych w Izbie do zachowania źródła przychodów. Ich opłacanie wynika z obowiązkowej przynależności do Izby, a bez bycia członkiem Izby nie można wykonywać zawodu zaufania publicznego.

dr Mariusz Cieśla
Doradca podatkowy nr 03490