Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

12 czerwca 2024 12:13

7 czerwca 2024 r. od godziny 14 rozpoczęło się 6 posiedzenie  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych dr n. o zdr. Grażyna Wójcik oraz przedstawiciele Okręgowego Sądu, Komisji Rewizyjnej i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Na początku posiedzenia Prezes Mariola Łodzińska przedstawiła wykład Kierunki rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Wśród głównych kierunków i obszarów do realizacji wymieniła:

- samodzielne ordynowanie leków i wyrobów medycznych

- rozwój samodzielności zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji

- rozwój samodzielności zawodowej poprzez udział w badaniach klinicznych

- rozwój samodzielności zawodowej poprzez wykorzystanie innowacji technologicznych w tym oparte także na sztucznej inteligencji

- rozwój samodzielności zawodowej poprzez przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej oraz zasad wykonywania zawodu z należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

W dalszej kolejności wystąpiła Prezes Grażyna Wójcik z tematem Budowania strategii działań  Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej w Polsce.  Prelegent przedstawiła etapy wdrażania APN  w Polsce w oparciu o zalecenia Zespołu powołanego przez PTP. Zespół rekomenduje utworzenie odrębnej struktury organizacyjnej powołanej w celu koordynowania i prowadzenia wszystkich działań na rzecz APN w Polsce. Struktura powinna być niezależna od rządu, ale także poszczególnych organizacji. Jej status powinien zapewniać obiektywizm procesu budowania             i decydowania o rozwoju i wdrażaniu APN w Polsce. Struktura może mieć status Konfederacji, Koalicji, Konsorcjum lub inny wynikający z uwarunkowań polskiego prawa. Retorka wskazała kluczowe ramowe uprawnienia APN. Wśród nich należy wymienić:

- konsultowanie pacjentów, diagnozowanie i  ustalanie planu leczenia i opieki

- kierowanie pacjentów do innych placówek medycznych (konsultacje specjalistów, szpital oraz ośrodki dla pacjentów przewlekle chorych)

- zlecanie i prowadzenie terapii farmakologicznej, w dziedzinie swojej specjalizacji/kompetencji

- wykonywanie i interpretacja  procedur diagnostycznych (testy do oceny stanu zdrowia, skale, bilanse,  badania EKG, Holtery, spirometria)

- wykonywanie procedur terapeutycznych, w tym małych zabiegów chirurgicznych

- koordynowanie planów opieki i monitorowanie stanu zdrowia i leczenia pacjentów przewlekle chorych

- wykonywanie wszystkich niezbędnych procedur ratunkowych w stanach zagrożenia życia

- Triage i planowanie przyjęć pacjentów w swojej dziedzinie

- realizacja zadań w procesie kształcenia studentów i kadry medycznej

- analiza jakości i efektywności realizowanych świadczeń zdrowotnych, działania na rzecz rozwoju praktyki.

Bardzo potrzebne spotkanie. Jesienią przewidujemy szkolenie dla pielęgniarek i położnych naszej Izby z w/w tematów na które już dzisiaj zapraszam.

 

Tomasz Czech