Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie tajemnicy zawodowej

29 sierpnia 2023 18:03

STANOWISKO Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej
Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża głębokie
zaniepokojenie brakiem poszanowania dla ustawowych gwarancji ochrony tajemnicy zawodowej
osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Jej istotą jest ochrona szczególnie ważnych i
doniosłych interesów osób korzystających z pomocy przedstawicieli zawodów zaufania
publicznego.

STANOWISKO
Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej
Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża głębokie
zaniepokojenie brakiem poszanowania dla ustawowych gwarancji ochrony tajemnicy zawodowej
osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Jej istotą jest ochrona szczególnie ważnych i
doniosłych interesów osób korzystających z pomocy przedstawicieli zawodów zaufania
publicznego.
Ujawnienie przez ministra zdrowia poufnych danych medycznych – niemające uzasadnienia w idei
ochrony zdrowia – to wydarzenie bez precedensu, którego skutki mają daleko idące znaczenie.
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zabezpieczają interes społeczny obywateli,
pozyskując poufne informacje dotyczących ich życia prywatnego i zawodowego. Tajemnica
zawodowa nie jest przywilejem osób wykonujących zawody zaufania publicznego, ale ich
powinnością wobec klientów. Utrata zaufania klientów uniemożliwia należyte i skuteczne
wykonywanie zawodu i realizację powierzonej ochrony wolności i praw obywatela. Wydarzenia
ostatnich dni i ujawnienie danych dotyczących zdrowia konkretnej osoby przez ministra zdrowia
potwierdziły, że ta nieufność ma swoje uzasadnienie.
Samorządy zawodowe, stojąc na straży interesu publicznego, mają poczucie, że zarówno
ustawodawca, jak i organy stosujące prawo nagminnie naruszają tajemnicę zawodową, obniżając
standard należytej ochrony jednostki. Sprzyja temu m.in. tworzenie regulacji prawnych, które
upoważniają coraz szerszą grupę organów i instytucji do dostępu do danych objętych tajemnicą
zawodową.
Obowiązkiem władzy państwowej, jest budowanie zaufania do państwa i jego instytucji. Kierując
się troską o dobro wspólne, domagamy się od przedstawicieli władz poszanowania tajemnicy
zawodowej, a tym samym przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

stanowisko-opszzp_tajemnica-zawodowa.pdf