Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Szkolenie Organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

12 czerwca 2024 14:59

8 czerwca 2024 r. odbyło się szkolenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Szkolenie dedykowane było również dla przedstawicieli Okręgowego Sądu, Komisji Rewizyjnej i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Tematyka szkolenia:

  1. Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych omówiła koleżanka Renata Sówka
  2. Relacje interpersonalne pielęgniarek – przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przez członkinię OR Szmidt Dorotę.

Wysoki poziom merytoryki wykładowej przerósł moje najśmielsze oczekiwania.

Podsumowanie wykładu Doroty Szmidt.

  1. Sposób zarządzania personelem pielęgniarskim odzwierciedla się w relacjach pracowniczych, ma również wpływ na budowanie relacji między personelem a pacjentami i ich rodzinami,
  2. W badanych obszarach dotyczących zarządzania kompetencjami z perspektywy personelu pielęgniarskiego nie zauważono rażących zaniedbań. Jednak każdy z badanych obszarów zarządzania wymaga mniejszego bądź większego udoskonalenia.
  3. Należy wdrożyć cykliczne szkolenia dla kadry zarządzającej z psychologii celem doskonalenia kompetencji interpersonalnych,
  4. Należy stworzyć warsztaty, na których kadra zarządzająca mogłaby zdobywać umiejętności potrzebne do rozwiązywania konfliktów pracowniczych wynikających ze specyfiki pracy,
  5. Należy prowadzić rejestr dotyczący przebiegu rozwoju kariery zawodowej podległego personelu, 6. Należy prowadzić systematyczną ocenę pracowniczą zawierającą dobrze zrozumiały sposób oceny.

Renata Sówka rozpoczęła wykład sentencją łacińską, która brzmi - Errare humanum est  co znaczy - mylić się jest rzeczą ludzką. Przedstawiła przykładowy katalog zdarzeń niepożądanych, które dosięgły pacjenta. Wśród zdarzeń niepożądanych wymieniła te związane z: farmakoterapią, przetaczaniem krwi i jej składników, dotyczące sprzętu medycznego oraz wyposażenia i organizacji pracy. Rozwijając dalej temat podała najczęstsze czynności skutkujące ZN. Wymieńmy chociażby: podanie niewłaściwego leku, podanie niewłaściwej dawki leku, podanie leku niewłaściwemu pacjentowi, podanie leku w niewłaściwym czasie, podanie leku niewłaściwą drogą, podania leku z zastosowaniem niewłaściwego rozpuszczalnika, podanie leku po upływie terminu ważności,  niewłaściwa identyfikacja pacjenta przed przetoczeniem krwi, podanie niewłaściwej jednostki, ciało obce pozostawione w polu operacyjnym, mylna identyfikacja pacjenta, mylna identyfikacja procedury, zlecenia lekarskiego, mylna identyfikacja miejsca operowanego, uszkodzenia ciała w wyniku zabiegu operacyjnego, niewłaściwa diagnoza, upadki.

Co zrobić kiedy już się zadzieje zdarzenie niepożądane? Otóż pracownik medyczny, który stwierdzi wystąpienie zdarzenia niepożądanego niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego tj., np. Kierownika lub Pielęgniarkę Oddziałową i/ lub lekarza sprawującego opiekę nad chorym/ lekarza dyżurnego. W przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze bardzo ciężkim, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, a po godz. 15.00 i/w weekendy oraz dni świąteczne - Lekarza Dyżurnego Szpitala.

Dlaczego należy zgłaszać zdarzenia  niepożądane? Po pierwsze dla bezpieczeństwa pacjentów. W celu ustalenia celów poprawy jakości, aby zapobiegać wystąpieniu ZN w przyszłości. Po to, aby wiedzieć, z jakimi zdarzeniami w danej placówce medycznej są problemy i jak im przeciwdziałać. Dla ustalenia przyczyny i okoliczności wystąpienia zdarzenia, aby unikać ich powtórnego wystąpienia w przyszłości. Jesienią planujemy przeprowadzenie szkolenia w temacie zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Proszę obserwować naszą stronę internetową.

 

Tomasz Czech

 

 

 

Należy pamiętać, że wszyscy odpowiedzialnie wykonują swoją pracę i nikt z pracowników nie ma zamiaru wyrządzić umyślnej szkody pacjentowi. Zdarzenie niepożądane wynika najczęściej  z określonych braków lub niedomogów systemowych połączonych z konkretnymi uwarunkowaniami  i okolicznościami środowiska pracy.