www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Odpowiedź otrzymana z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ w sprawie wyborów. 2020/03/17 12:56 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do przesłanego do Państwa pisma NRPiP  do Ministra Zdrowia w  kwestii przełożenia terminów Zjazdów przesyłamy w załączniku odpowiedź otrzymaną z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ w przedmiotowej sprawie.

 

Z poważaniem

 

Przemysław Ośka

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

  


news_3578_16.03.20-opnia-w-sprawie-zjazdow-oipip-i-kz.pdf
UWAGA! ZMIANA TERMINU OKRĘGOWEGO ZJAZDU! 2020/03/13 14:22 

Szanowni Delegaci,

na mocy Uchwały Nr 387/VII/2020 podjętej dnia 11.03.2020r. przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i mając na uwadze działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w całym kraju zostały przesunięte na jesień 2020.

O terminie Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego w Częstochowie poinformujemy w najbliższym możliwym terminie.

  


news_3569_uchwalanrpipnr387zmianakalendarzawyborczego.pdf
  • Podstrona 1 z 1
  • 1
Informacja dla Delegata na I Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji w Częstochowie dnia 25 marca 2020 roku 2020/03/05 13:31 

Informacja  dla  Delegata

na  I Okręgowy  Zjazd Pielęgniarek  i Położnych VIII kadencji

w  Częstochowie dnia  25 marca 2020 roku

 

 

I Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowy  Zjazd Pielęgniarek  i Położnych VIII kadencji w Częstochowie   zwołany   został na dzień  25 marca 2020 roku na godz.  9:00.

Miejscem  obrad   Zjazdu Pielęgniarek  i Położnych będzie sala wykładowa Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w  Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego  117/121.

 

Na podstawie Regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych uprzejmie  informujemy:

 

1.  Delegata  na  Zjazd  obowiązuje  obecność  i  czynny  udział  w  posiedzeniu  Zjazdu.

2.  Delegat na  Zjazd  może  być  członkiem  tylko  jednej komisji  zjazdowej.

3.  Wiarygodne usprawiedliwienie nieobecności na Zjeździe Delegat składa pisemnie w  biurze Okręgowej  Izby na co najmniej dwa dni przed terminem obrad  zjazdu.

4.  Delegaci na Zjazd i uczestnicy Zjazdu potwierdzają obecność na Okręgowym  Zjeździe podpisami na listach obecności  sporządzonych  oddzielnie  dla  Delegatów  każdego rejonu wyborczego.

5.  Po podpisaniu listy  obecności  Delegaci na  Zjazd  otrzymują  mandaty,  którymi  poprzez  podniesienie  oddają  głos  w  głosowaniu  jawnym.

6.  Za nieusprawiedliwioną nieobecność lub nieuzasadnione wcześniejsze opuszczenie  obrad Delegat na Zjazd może być obciążony proporcjonalną częścią kosztów.

 

 

 

 

                                                                                            Komitet Organizacyjny

                                                                                         I Okręgowego  Zjazdu   Pielęgniarek  i  Położnych 

                                                                                                       w Częstochowie VIII  kadencji

                                                                                                                   

  


news_3567_informacja.doc
  • Podstrona 1 z 1
  • 1
Wybory

Liczba odwiedzin: 2334

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się